Advokaadibüroo line line line
Supremia Lätis

Supremia

Advokaadibüroo

Supremia Lätis

Valdkonnad

Võlad ja maksejõuetus

Seoses võlgadega nõustame ja esindame me kliente nii võlgniku kui võlausaldajana.

Klientide nõustamisel peame väga oluliseks nii võlaga seotud õigusliku olukorra kui ka kaasnevate majanduslike mõjude hindamist ning sellest lähtudes sobivaimate vahendite valimist ja tegevuskava väljatöötamist.

Me nõustame ja kaitseme võlgnikku võlausaldajate rünnakute eest, sealhulgas läbi kohtu-, pankroti- ja saneerimismenetluse.

Me nõustame ja esindame võlausaldajat, et tagada tema nõude sissenõudmine võimalikult suures ulatuses ja kiiresti sealhulgas nii kohtu-, pankroti-, saneerimis- kui ka täitemenetluses. Muuhulgas aitame pahatahtlike võlgnike poolt tehtud kahjulikke tehinguid tagasi pöörata ning võlgnikult välja läinud vara võlausaldaja nõuete katteks tagasi tuua. Vajadusel aitame koondada ja esindada nõudeid, et tagada võlausaldajatele võimalus tegeleda võlgade sissenõudmise asemel oma põhitegevusega.

Lepingud

Me nõustame ja esindame kliente kõigi äritegevust puudutavate lepingute üle peetavatel läbirääkimistel ja sõlmimisel, aga ka juba sõlmitud lepingute täitmisel ja hindamisel. Kõige laialdasemad on meie kogemused nõustamisel seoses müügilepingute, kinnisvara arendamise ja kasutamise lepingute, teenuse osutamise lepingute, ehituslepingute ja laenu- ning finantseerimislepingutega.

Lepingute koostamisel ja tõlgendamisel peame oluliseks lisaks selgetele sõnastustele ka väljakujunenud äritavade ja kohtupraktika arvestamist, mis sageli mõjutavad kardinaalselt lepingu tähendust. Lisaks lepingu õiguslikule küljele juhime kliendi tähelepanu kaasnevatele võimalikele majanduslikele ja maksudega seotud mõjudele. Aitame ka kliendil välja selgitada suuliste lepingute sisu ning neid maksma panna.

Samuti peame tähtsaks kaitsta klienti pahatahtlike, konfidentsiaalse teabe saamisele suunatud ja tegeliku lepingu sõlmimise eesmärgita läbirääkimiste eest.

Omanike ja juhtorganite suhted

Meil on põhjalikud teadmised ja pikaajalised kogemused nõustamisel äriühingu omanike ja juhtorganite vaheliste suhetega seotud küsimustes. Selle raames koostame klientidele vastavaid lepinguid, korraldame omanike ja juhtorganite koosolekuid, nõustame kliente nii erikontrolli läbiviimisel kui selle nõudmisel ning teostame ka ise erikontrolle, analüüsime väljakujunenud suhteid ja probleeme ning nõustame ja esindame nii vähemus- kui enamusomanikke aga ka juhtorganite liikmeid kõigis tekkinud vaidlustes, sealhulgas seoses nõuete esitamisega.

Äri müük, laiendamine, finantseerimine ja lõpetamine

Me nõustame kliente oma äritegevuse alustamisel ja laiendamisel, sealhulgas nii osaluste kui ettevõtete omandamisel ja müümisel, ühinemistel ja jagunemistel, aktsiakapitali suurendamisel, täiendavate finantseeringute kaasamisel või finantseeringu ümberstruktureerimisel, tütarühingute ja filiaalide asutamisel, kontserni ülesehitamisel kui ka ümberstruktureerimisel. Samas nõustame kliente ka äritegevuse lõpetamisel, investeeringutest väljumisel ja aktsiakapitali vähendamisel. Selle raames koostame vajalikke lepinguid ja teisi dokumente, korraldame koosolekuid ja otsuste vastuvõtmist ning esindame tekkivate vaidluste lahendamisel. Kuna meie advokaatidel on silmapaistvad kogemused vastavate vaidluste lahendamisel nii kohtutes kui pankroti- ja saneerimismenetlustes, oskame ette näha ja aidata kliendil vältida võimalike vaidluste tekkimist.

Konkurentsiõigus

Meil on pikaajalised kogemused välismaiste ettevõtjate nõustamisel seoses Eestis äritegevuse alustamise, jooksva korraldamise ning lõpetamisega. Sealhulgas anname välismaistele ettevõtjatele ülevaateid ja arvamusi Eesti vastavatest regulatsioonidest ning soovitava äritegevuse korraldamise võimalustest Eestis, koostame ja aitame vormistada vajalikke dokumente, esindame suhtlemisel maksuhalduriga ning teiste asutustega, aitame korraldada välismaalt Eestis asuva äriühingu juhtimist ja osaluste hoidmist, nõustame e-residentsuse saamisel ning toetuste taotlemisel.

Kinnisvara ja ehitus

Nõustame kliente kinnisvara ja ehitusõigusega seonduvates küsimustes, sealhulgas kinnisasjade omandamisel, jagamisel, võõrandamisel ning koormamisel. Esindame ja anname klientidele õigusabi kinnisvara arendamisel, sealhulgas planeerimis- ja ehitusprotsessis ning seonduvate lubade ja kooskõlastuste hankimisel. Korraldame kliendi huvides (näiteks kinnisvara õiglase väärtuse väljaselgitamiseks) kinnisvaraga seotud riskide hindamist. Nõustame ja esindame kliente kinnisvara väljaüürimisel kui ka üürilepingute täitmise tagamisel.

Autoriõigus, kaubamärk ja ärisaladus

Nõustame kliente intellektuaalse omandiga seotud küsimustes, sealhulgas autoriõigust, patente, kaubamärke, ärisaladusi ning teisi konfidentsiaalsuskohustust puudutavates õigussuhetes. Selle raames koostame klientidele lepinguid (võõrandamise-, litsentsi-, frantsiisi-, loome jms. lepingud) ja teisi dokumente ning esindame suhetes teiste isikute ja asutustega kui ka vaidluste lahendamisel.

Maksuasjad

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus ja põhjalikud teadmised maksuküsimustes ning maksuriskide juhtimisel. Klientide nõustamiseks töötame välja kliendi vajadustele sobiva tõhusaima maksumudeli. Kliendi tehingute ja tegevuste nõustamisel anname alati kliendile ka omapoolse arvamuse ning ettepanekud seonduvalt maksustamisega. Esindame ja nõustame kliente suhtlemisel ja vaidlustes maksuhalduriga. Maksuriskide maandamiseks ja probleemide ennetamiseks ning ärahoidmiseks soovitame klientidel advokaadi kaasata maksuhalduriga suhtlemisse võimalikult varajases staadiumis, kuivõrd asja tundev advokaat aitab kokku hoida nii kliendi aega kui raha.

Hanked ja enampakkumised

Me nõustame  ja esindame klientidena nii hankijaid kui pakkujaid kõigis hangetega seonduvates küsimustes, sealhulgas hankedokumentide koostamisel ja hangete läbiviimisel, osalemisel hankemenetluses, hankelepingute sõlmimisel ning hankelepingute täitmisega seoses tekkivates vaidlustes nii vastavates asutustes kui kohtutes. Samuti aitame kliendil leida optimaalseid lahendusi ja panna maksma oma õigusi (sealhulgas esitada hüvitisnõudeid) olukorras, kus hankemenetluse käigus või hankelepingu täitmise ajal on rikutud poole õigusi või kui leping tasakaalust välja läinud ning lepingu täitmine muutunud põhjendamatult koormavaks.

Nõustame kliente enampakkumiste korraldamisel.

Majanduskuriteod

Nõustame ja kaitseme kliente seonduvalt majandustegevust puudutavate kuritegudega. Peame väga tähtsaks klientide tegevuse riskide hindamist ja klientide tähelepanu osutamist sellele, et oma igapäevase äritegevuse korraldamisel võivad kaasneda sageli ootamatult ja üllatuslikult kriminaalõiguslikud tagajärjed (nt. juhtorganite poolt varalise seisundi kohta ebaõigete andmete esitamine, maksejõuetuse põhjustamine, võlausaldajate ebavõrdne kohtlemine, usalduse kuritarvitamine, maksude ebaõige tasumine, konkurentsialased süüteod jne.). Meie advokaadid omavad pikaajalisi kogemusi taolistes menetlustes klientide kaitsmisel, aga ka süüdlastelt kahjude sissenõudmisel.

Riik ja kohalik omavalitsus

Nõustame ja esindame oma kliente suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega, sealhulgas lubade ja kooskõlastuste saamisel, keskkonnamõjude hindamisel jms. Meie advokaadid omavad praktilisi kogemusi ja teadmisi haldusmenetluste kõigis etappides ja suudame seetõttu pakkuda võimalikult efektiivseid tegevusmudeleid.

Õigusauditid ja erikontrollid

Koostame õigusauditeid nii klientide kui ka nende partnerite äritegevuse hindamiseks. Õigusauditid on eriti aktuaalsed ühinemiste ja omandamiste läbiviimisel kui ka juhtimisega seotud probleemide lahendamiseks ja riskide hindamiseks. Samuti viime klientide tellimusel ja kohtute määramisel läbi erikontrolle (sh. koostöös audiitoritega) kui ka nõustame ja esindame erikontrollide taotlemisel.

Vaidluste lahendamine

Meie büroo advokaadid on tuntud ja eriliselt hinnatud pikaajalise ning mahuka kogemusega vaidluste lahendamisel nii kohtu- kui kohtuvälistes menetlustes (nt. pankrotimenetlustes, saneerimismenetlustes, täitemenetlustes). Põhjalik kogemus vaidluste lahendamisel toob eriti esile meie büroo advokaatide võimekuse näha ja ennetada probleeme mistahes büroo tegevusvaldkondade hulka kuuluvates küsimustes klientide nõustamisel.

Tagasi